Interne Reglement

Galatasaray Voetbalschool Intern Reglement


1


Iedere speler behoort op tijd op de training en de wedstrijd te zijn. Bij wedstrijden is dat op

het tijdstip vermeld op de wekelijkse mededelingen. De spelers zijn 15 minuten voor

aanvang van de training op het jeugdcomplex aanwezig en wachten in de kleedkamer totdat

hun trainer hen komt halen. Wachten betekent hier echt wachten en niet met een bal spelen

of andere dingen doen die niet horen in een kleedkamer.


2


Iedere speler dient zich voornaam en correct te gedragen t.o.v. medespelers,

tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigde, trainer/coach en publiek. Het positief

uitdragen van de goede naam van onze club naar buiten toe wordt gezien als een

verplichting voor iedereen binnen de club. Bij aankomst of vertrek op de club geven we

trainers, afgevaardigden, coördinatoren, een hand wanneer deze in de buurt zijn.


3


De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer of afgevaardigde

naar het trainingsveld en terug. Vanaf de leeftijd U7 worden er geen ouders meer

toegelaten in de kleedkamer.


4


Waardevolle voorwerpen blijven thuis. Bij verlies of beschadiging kan de club nooit

verantwoordelijk gesteld worden.


 5


Tijdens de wedstrijden zijn de kousen omhoog en is het shirt in de broek. Iedereen komt

naar de wedstrijd in de kledij van de club. Ook op de training wordt de voetbalkledij

ordelijk gedragen volgens de afspraken gemaakt met de trainers.


 6


Zorg dat je op iedere training aanwezig bent. Indien je niet kan komen, moet je vooraf

verplicht telefonisch of via App op afmelden bij de trainer, en dit ruim op tijd . De

trainingsaanwezigheid wordt geregistreerd. Tijdens de examens zal er in overleg een

aangepast programma zijn.


 7


De voertaal op de club is steeds het Nederlands, zowel bij spelers, trainers, afgevaardigden

Onderlinge communicatie, coaching en aanmoedigingen gebeuren nooit in een andere taal

dan het Nederlands.


 8


Vanaf U10 staat de individuele prestatie zoveel mogelijk op de voorgrond en gebeuren er

gerichte vervangingen. We streven er wel naar om iedere geselecteerde speler minstens

één speelhelft te laten spelen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorvallen dat er

minder speeltijd zal zijn. De cordinator zal dan indien gewenst deze beslissing uitleggen aan

de desbetreffende speler en/of ouder.


 9


Voetballen in een andere club zonder toestemming van de clubleiding is niet toegestaan.

 

10


Spelers, ouders en supporters uiten op geen enkel moment negatieve commentaar

tegenover spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, medewerkers en

tegenstanders. Inbreuk zal een bepaalde schorsing opgelegd door de club met zich

meebrengen. Herhaaldelijke inbreuken kunnen ontslag op de club als gevolg hebben.

 

11


Ouders en supporters brengen GEEN eigen drank mee naar de club.


 12


Ouders en supporters bemoeien zich nooit met selecties en opstellingen die

gemaakt worden door de trainers. Dit geldt ook voor afgevaardigden die tevens

ouder of supporter zijn. De trainer is de enige die beslissingen neemt en deze

worden ook steeds aanvaard, ook al is men niet akkoord.


13


Na elke thuiswedstrijd gaat elke speler vanaf de U10 met zijn ploeg de kantine binnen om

daar de wedstrijd af te sluiten. De speler vertrekt pas wanneer de trainer hiervoor de

toestemming geeft. Niemand gaat zo maar direct naar huis. Voor de andere ploegen bepaald

de ploegtrainer de regeling voor na de wedstrijd.


14


Elke probleem van een speler wordt eerst met de trainer besproken. Wanneer dit gesprek

niet tot een oplossing leidt, kan er een gesprek aangevraagd worden met de coördinator.

Probleem met een ouder wordt eerst met de coördinator besproken. Wanneer dit gesprek

niet tot een oplossing leidt, kan dit voorgelegd worden aan het bestuur Voor deze

gesprekken wordt er een afspraak gemaakt per mail. Op zulke gesprekken is het mogelijk

dat de trainers en coördinators ook aanwezig zullen zijn om zo de beide verhalen te

kunnen horen. Ook trainers kunnen een gesprek aanvragen met spelers en ouders. Hier

zullen de coördinatoren, ook op aanwezig zijn indien gewenst.


 15


Elke vorm van pestgedrag of racisme is uitgesloten. Weet wel dat dit gegeven niet te pas en

te onpas mag gebruikt worden door spelers en ouders ‘om iets in gang te zetten’. Indien er

sprake is van pestgedrag of racisme kan dit zowel aan de trainer, afgevaardigde,

coördinatorgemeld worden. De sportief verantwoordelijken zullen dit dan onderzoeken en

opvolgen alvorens verdere stappen te ondernemen. We gaan hier niet over één nacht ijs!!!

 

16


Er zullen twee officiële evolutiemomenten plaatsvinden tijdens het seizoen. Het eerste in

januari, het tweede eind maart. Tijdens het tweede evolutiemoment zal er ook meegedeeld

worden of de speler het komende seizoen nog op de club kan blijven. Bij deze beslissing

wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. Een correct gedrag en een goede

mentaliteit zullen hier doorslaggevend zijn.


17


Samenstelling kernen lopend / nieuw volgend seizoen - LIDGELD

Ten laatste op 01/04 van het lopende seizoen dient steeds gemeld te worden of een

speler blijft of niet blijft onze club. Voor de jongens/meisjes, die op 01/04 nog

twijfelen, wordt uitstelling van de beslissing verleend tot ten laatste 08/04. De

meldingen “blijven”, “niet blijven” of “twijfel” dienen doorgegeven aan de

jeugcoödinator . Op 10/04 zullen de kernen naar volgend seizoen samengesteld

worden en wordt onze beslissing meegedeeld aan de spelers zonder

speelgelegenheid. De spelers (speelsters) die ten laatste op 08/04 hun beslissing

meedelen zullen hun speelgelegenheid behouden, de spelers, die dan nog twijfelen

of later hun beslissing tot niet blijven meedelen, kunnen blijven trainen maar zullen

dan geen speelgelegenheid meer hebben. Na 01/05 zullen er geen transfers meer

toegestaan worden aan spelers die meegedeeld hebben te blijven en waarvoor het

lidgeld niet betaald is voor het nieuwe seizoen. Het lidgeld wordt niet terugbetaald .


18


Lidgeld

Zie ook afzonderlijke email

Betaal tijdig het lidgeld. Hierdoor vermijd je dat je zoon/dochter zijn/haar kledij niet

ontvangt of geen selectie meer krijgt of zelfs niet meer kan mee trainen. Het lidgeld wordt

niet terugbetaald bij vertrek uit de club tijdens het lopende seizoen.


19


School

Studie primeert steeds op voetbal. Doch is het leren plannen hierin zeer belangrijk. We

verwachten een aanwezigheid op training van minstens 80% op basis van twee

trainingsweken om in aanmerking te komen voor een wedstrijdselectie. Uitzonderingen zijn

hier steeds mogelijk en bespreekbaar. De eindbeslissing zal dan liggen bij de coördinator.


20


Voor verbetering van hun opleiding , voor het leren van het leiding geven en voor het

omgaan met de spelleiding zullen de spelers van U17, U16 en U15 beurtelings als

scheidsrechter fungeren bij U7, U8 en U9. De aangeduide spelers mogen zelf eventueel in

dezelfde categorie een vervanger zoeken indien nodig. Bij afwezigheid zonder vervanging

zullen ze 1 weekend geen wedstrijdselectie krijgen en terug aangeduid worden bij de

volgende beurt van hun categorie. Aan de hier niet genoemde categorieën kan soms een

bijkomende taak zoals bv. opruimen toegewezen worden.


21


Elke speler en ouder dient deze gedragscode te aanvaarden. Deze gedragscode wordt ook in

groep met de spelers besproken. Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot

bepaalde sancties en zelfs uitsluiting op de club.